top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN - VERKOOP OP AFSTAND

De onderliggende Algemene Voorwaarden definiëren enkel het kader van de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant (particulier), een bedrijf  en de  Shoeguard. com bij Virginie Horeczko  na een opdracht op afstand:
- via de website  www.shoeguard.com
- telefonisch
- per email

Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op aankopen en bestellingen van goederen via onze showroom  Shoeguard gevestigd op  Middelmolenlan 2 BE 2100 Deurne, België.

Shoeguard

Bij Virginie Horeczko
Middelmolenlaan 2
2100 Deurne - België
info@shoeguard.com
Telf. : +32 475 360 813
BTW  BE 0527.945.363
Zetel van de rechtbank RPR Antwerpen

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce site  Shoeguard,com met maatschappelijke zetel te Kruiningenstraat 13, 2100 Deurne, BTW BE 0527 945 363,  biedt haar klanten de mogelijkheid om producten te kopen van zijn online winkel.

“Diensten”: alle diensten die Shoeguard by Virginie Horeczko aanbiedt op haar website in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via internet in het bijzonder.

“Klant”: iedere consument die een commerciële relatie aangaat met Shoeguard by Virginie Horeczko door de aankoop van een product of dienst via de website www.shoeguard.com. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te doen en gemachtigd om een commerciële transactie aan te gaan met  Shoeguard by Virginie Horeczko.

“Bestelling”: elke bestelling geplaatst door een Klant onder de voorwaarden beschreven in artikel 4.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke Bestelling die door de Klant wordt geplaatst. Het plaatsen van een Bestelling via de webshop van Shoeguard.com houdt in dat de Klant kennis heeft genomen van deze Voorwaarden en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende klantvoorwaarden zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk, schriftelijk en door Shoeguard & by Virginie Horeczko zijn aanvaard.


ARTIKEL 2: PRIJS

Alle getoonde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en eventuele andere door de Klant gevraagde heffingen of belastingen. Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart aangegeven.

Shoeguard by Virginie Horeczko behoudt zich het recht voor om haar verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Het is waar dat de gekochte producten en diensten altijd worden gefactureerd tegen de prijzen die in de bevestigingsmail van de bestelling worden vermeld. Dit zijn de prijzen die gelden op het moment van aankoop.

De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de zaken zoals woordelijk omschreven. De bijgevoegde foto's zijn voor decoratieve doeleinden en kunnen items bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.


ARTIKEL 3: AANBIEDING

Hoewel de online catalogus en de e-commerce site met de grootste zorg zijn samengesteld, is het altijd mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. De foto's die op de site worden gepresenteerd, hebben daarom geen contractuele waarde.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden  Shoeguard by Virginie Horeczko niet. is ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Shoeguard by Virginie Horeczko wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van producten of diensten of in de foto's. Anderzijds verbindt Shoeguard by Virginie Horeczko zich ertoe om elke schriftelijk gemelde fout zo snel mogelijk te herstellen.

Indien de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of bezorgwijze, vragen wij de klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Shoeguard by Virginie Horeczko worden aangepast of ingetrokken.


ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www;shoeguard;com. U kunt via onze website aankopen doen met behulp van de winkelwagen. Na ontvangst van uw bestelling en uw betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • met creditcard

  • met bank transfer

  • ideaal

  • PayPal

  • via overschrijving op rekeningnummer BE21 0019 2064 8803 Virginie Horeczko

De producten die via deze e-commerce site kunnen worden aangeboden vormen een aanbod onder de voorwaarde van aanvaarding door  Shoeguard by virginie Horeczko

is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren wegens een ernstige tekortkoming door de Klant van de bestelling of enige andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Onze webshop geeft duidelijk aan welke producten op voorraad zijn en binnen 7 dagen geleverd kunnen worden. Bij producten die wij niet op voorraad hebben wordt altijd een verwachte levertijd aangegeven. De bezorgkosten worden berekend volgens uw bestelling in uw 'mandje'.

Leveringen gebeuren tot aan de deur. Indien de klant zijn goederen op een verdieping wenst te ontvangen, kunnen wij tegen een meerprijs afspraken maken met onze vervoerder. Artikelen besteld via deze online winkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Neem voor andere landen contact met ons op.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwaliteitsgebrek van een artikel of ander leveringsgebrek dient door de klant onmiddellijk door Virginie Horeczko aan Shoeguard te worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter reeds over op de Klant bij aflevering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Shoeguard is geboden.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Shoeguard by Virginie Horeczko tot volledige betaling door de Klant. De Klant verplicht zich om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Shoeguard by Virginie Horeczko te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die beslag legt op nog niet volledig betaalde zaken.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument online artikelen kopen bij Shoeguard by Virginie Horeczko.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:  

In overeenstemming met de wet van 30 december 2013 met betrekking tot Boek VI van het Wetboek van economisch recht "Marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om het contract binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen materieel in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant Shoeguard by Virginie Horeczko, Middelmolenlaan 2 2100 Deurne, België, info@shoeguard.com via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te ontbinden te herroepen. De Klant kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken (zie pagina Retourneren), maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website www.shoeguard.com. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij hem vóór het verstrijken van de herroepingstermijn onmiddellijk een ontvangstbevestiging van zijn herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail).

Le Client doit retourner of remettre la marchandise à  Schoenbeschermer door Virginie Horeczko  Middelmelenlaan 2_cc781905-5cde-31945-bb3b-136badde_nl bb3b-136bad5cf58d_onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de dag waarop hij Shoguard by Virginie Horeczko op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te beëindigen. goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant. Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt Shoeguard by Virginie Horeczko zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en vergoeding te eisen voor elk waardeverlies van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan wat is noodzakelijk. de aard, de kenmerken en de werking van het onroerend goed vast te stellen.

Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur of aankoopbewijs kunnen worden geretourneerd.

Indien de Klant de overeenkomst beëindigt, zal Shoeguard by Virginie Horeczko de Klant alle tot dan toe van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van standaard leveringskosten, binnen een maximum termijn van 30 kalenderdagen nadat Shoeguard by Virginie Horeczko op de hoogte werd gebracht. van de beslissing. Klant om het contract te herroepen. In het geval van verkoopovereenkomsten kan Shoeguard par Virginie Horeczko de terugbetaling opschorten totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar de eerste mogelijkheid.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door  Shoeguard by Virginie Horeczko worden niet vergoed.

Shoeguard by Virginie Horeczko vergoedt de Klant met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; deze terugbetaling wordt in ieder geval niet aan de Klant in rekening gebracht.

De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant (  zoals kleurkeuze), of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn. Hieronder vallen alle goederen die niet voorradig zijn bij de fabrikant/leverancier en die speciaal voor de Klant worden geproduceerd.
Wij willen u erop wijzen dat alle machines met kleuren op onze site shoeguard.com specifiek op verzoek van de klant worden gemaakt. Deze aankoop kan geen  het herroepingsrecht geven. 

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (indien van toepassing levering aan) de eerste eigenaar. Een eventuele commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten. Om een beroep te doen op de garantie dient de Klant het aankoopbewijs te kunnen voorleggen. Klanten wordt geadviseerd de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant eerst contact op te nemen met de Shoguard klantenservice  waarna de Klant het artikel op eigen kosten door Virginie Horeczko aan Shoguard dient te retourneren. In geval van een defect dient de Klant Shoeguard par Virginie Horeczko zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Elk gebrek dient in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking door de Klant te worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op herstel of vervanging.

De garantie is nimmer van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van ongevallen, nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het gebruik waarvoor het ontworpen is, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of aanpassingen aan het artikel, zwaar gebruik, onjuist onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik. Het is ook niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Gebreken die optreden na een periode van 6 maanden na aankoopdatum, indien van toepassing van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij door de Klant anders wordt bewezen.

De garantie is niet overdraagbaar.


ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle op de website gepubliceerde gegevens, de lay-out en grafische vormgeving van de webpagina's, de verkoopcatalogus, de foto's, afbeeldingen en muziek op de website Shoeguard.com zijn wereldwijd beschermd door auteursrecht, auteursrecht, merkenrecht rechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Zij blijven dan ook het exclusieve eigendom van Shoeguard by Virginie Horeczko van haar Leveranciers en partners waarmee Shoeguard by Virginie Horeczko een overeenkomst heeft gesloten. Om deze reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, inbreuk of enige andere vorm van gebruik, in welke vorm dan ook, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shoeguard by Virginie Horeczko. Elke overtreding hiervan zal juridisch worden vervolgd door Shoeguard en Virginie Horeczko.

Reviews die door klanten zijn achtergelaten mogen ook zonder vermelding van uw eigen naam of e-mailadres worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het gebruiken van de reviews in gedrukte advertenties en vermelding op andere webpagina's van collega's.


ARTIKEL 10: KLANTENSERVICE

De klantenservice van Shoeguard is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3475 360 813, per e-mail op info@shoeguard.com of per post op het volgende adres: Middelmolenlaan 2, 2100 Deurne, België. Elke klacht kan bij hem worden ingediend.


ARTIKEL 11: SANCTIES BIJ NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten die Shoeguard ter beschikking staan door Virginie Horeczko bij niet- of niet-tijdige betaling vanaf de datum van verzuim, is de Klant automatisch een rente verschuldigd van 10% per jaar over het onbetaalde bedrag vanaf de datum van standaard. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Shoeguard by Virginie Horeczko zich het recht voor om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


ARTIKEL 12: PRIVACY

De verwerkingsverantwoordelijke, Shoeguard by Virginie Horeczko, voldoet aan de Europese wetgeving van mei 2018 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten overeenkomst, de verwerking van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden: de gegevens worden veilig opgeslagen in een database die niet toegankelijk is voor het publiek.

  • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verzonden: we gebruiken uw e-mailadres alleen om uw bestelling af te ronden. Aanbiedingen of nieuwsbrieven worden alleen verzonden na uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u geen Shoeguard-berichten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar info@shoeguard.com met uw verzoek.

U heeft een wettelijk recht op toegang tot en eventueel rectificatie van uw persoonsgegevens. Op vertoon van identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Shoeguard door Virginie Horeczko, Middelmolenlaan 2 2100 Deurne, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. E-mail: info@ shoeguard.com. Indien nodig kunt u ook verzoeken om rectificatie van gegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Bij gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiervoor kan je steeds contact opnemen met Shoeguard by Virginie Horeczko, Middelmolenlaan 2 2100 Deurne, België Email: info@shoeguard.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn identificatiegegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, dus Shoeguard heeft geen toegang tot uw wachtwoord.

Shoeguard houdt statistieken bij over online bezoekers om te kunnen zien welke pagina's van de website in welke mate worden bezocht.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@shoeguard.com


ARTIKEL 13: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

“Eigenaar cookies” zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten werken. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of: een formulier dat vooraf is ingevuld met gegevens die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken.

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via uw browserinstellingen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u sommige toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


ARTIKEL 14: VIA GELDIGHEID - NIET GEVRAAGD

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Het nalaten op enig moment door Shoeguard by Virginie Horeczko om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of om een van haar rechten uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. .


ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door andere algemene voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen en door de algemene verkoopvoorwaarden Shoeguard by Virginie Horeczko. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Shoeguard by Virginia Horeczko kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging impliceert de aanvaarding door de Klant van deze nieuwe AGV.


ARTIKEL 16: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en de Rome I-Verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


ARTIKEL 18 – ALGEMENE BEPALING

Indien een artikel of een lid van de onderliggende algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar mocht worden als gevolg van een rechterlijke uitspraak, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikelen en leden van de onderliggende algemene voorwaarden onverlet. 

 

MODEL VORM

 Shoeguard  TVA: Mvr Virginie Horeczko, Middelmolenlaan 2  BE 2100 Deurne , Belgie ,        E-mail: info@shoeguard.com.(per aangetekende post).

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij (*) mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/leveringen (*) herroep/herroepen (*)

− Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

− Na(a)m(en) consument(en):

− Consumentenadres(sen):

Handtekening consument(en)

Datum - Plaats

Bel ons

+32 (0) 475 360 813

E-mail

Abonneren

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page